Дијагностички центар

Во нашиот дијагностички центар, ќе Ви овозможиме целосно да ги поставиме и разрешиме

Вашите дијагностички здравствени проблеми со примена на најсовремени дијагностички методи.

Тимот е составен од двајца радиолози и тројца рентген технолози.


Во VFV Clinic дијагностичкиот центар се вршат следните услуги:

* Конвенционален дигитален рентген систем ( RTG) на секој сегмент од телото

* Магнетна резонанца (MRI) 1.5T – со и без контраст

* Компјутерска мултислојна томографија (KT) – со и без контраст

* Мамодијагностика – мамографија и ултрасонографија (Ехо на дојка)