Педијатрија

VFV Medical Clinic располага со педијатриска специјалистичко-консултативна амбуланта.


Примариус Др. Лиљана Којиќ

специјалист педијатар


УСЛУГИ.


ПРЕГЛЕД НА БОЛНО ДЕТЕ

– Згрижување на ак утни инфекции на горни респираторни патишта

– Згрижување на акутни инфекции на долни респираторни патишта

– Згрижување на акутни инфекции на гастро-интестинален тракт

– Згрижување на акутни инфекции на уринарен тракт

– Услуги на дневна болница

– Педијатриско советување за болно дете

-Обука на родителите за правилна хигиена и тоалета на дишни патишта

– Преглед на дете родено со ризик фактор: предвремено родени


ПРЕГЛЕД НА ЗДРАВО ДЕТЕ

– Педијатриско советување за здраво дете,

– Советување за здрава и правилна исхрана

– Советување за правилна лактација

– Советување за превенција од инфекции и хронични заболувања

– Советување на родителите за како да обезбедат услови за правилен раст и развој на нивнотодете.

Оддели