• ИНТЕРНИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД

  999 ДЕН

  ДОПЛЕР НА КАРОТИДИ

  2.500 ДЕН

  ЕКГ

  800 ДЕН

  ЕХО НА ТИРОИДА

  999 ДЕН

  ЕХО НА УРОГЕНИТАЛЕН СИСТЕМ

  999 ДЕН

  ЕХО НА АБДОМЕН

  999 ДЕН
 • ПЕДИЈАТРИСКИ ПРЕГЛЕД

  999 ДЕН

  ПРЕГЛЕД НА ДЕТЕ РОДЕНО СО РИЗИК ФАКТОР (ПРЕМАТУРИТЕТ)

  1.800 ДЕН

  ОБУКА ЗА ЛАКТАЦИЈА

  1.000 ДЕН

  ИНХАЛАЦИЈА + АСПИРАЦИЈА

  500 ДЕН

  АСПИРАЦИЈА

  300 ДЕН

  ЛАПИЗАЦИЈА НА ПАПЧЕ

  3.000 ДЕН

  ТОАЛЕТА НА ПАПЧЕ

  300 ДЕН

  ОБРАБОТКА НА РАНА + ПРЕВРСКА

  500 ДЕН
 • ГАСТРОСКОПИЈА

  8.000 ДЕН

  КОЛОНСОКПИЈА

  12.000 ДЕН

  ПРЕГЛЕД И КОНСУЛТАЦИЈА

  1.600 ДЕН

  ЕХО АБДОМЕН

  2.000 ДЕН

  АБДОМИНАЛНА ПАРЕНЦЕНТЕЗА

  3.600 ДЕН

  ПОЛИПЕКТОМИЈА

  20.000 ДЕН

  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД СО ЕХО НА АБДОМЕН

  2.600 ДЕН

  КОЛОНОСКОПИЈА И ГАСТРОСКОПИЈА

  17.000 ДЕН

  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД СО ЕХО, КОЛОНОСКОПИЈА И ГАСТРОСКОПИЈА

  18.600 ДЕН

  АСЦИД

  4.000 ДЕН

  КОЛОНОСКОПИЈА СО ПОЛИПЕКТОМИЈА

  18.000 ДЕН

  ИНЈЕКЦИСКА ТЕРАПИЈА СО БОТУЛИН ТОКСИН НА АНАЛНИ ФИСУРУИ

  11.000 ДЕН

  ГАСТРОСКОПИЈА СО ПОЛИПЕКТОМИЈА

  18.000 ДЕН

  ЛЕГАЦИЈА НА ХЕМРОИДИ

  6.000 ДЕН
 • МАГНЕТ БЕЗ КОНТРАСТ

  9.000 ДЕН

  МАГНЕТ СО КОНТРАСТ

  9.900 ДЕН

  КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА БЕЗ КОНТРАСТ

  9.000 ДЕН

  КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА СО КОНТРАСТ

  9.900 ДЕН

  МАМОГРАФИЈА

  2.500 ДЕН

  РЕНТГЕН НА ЕДНА РЕГИЈА

  999 ДЕН

  ЕХО НА ДОЈКА

  2.499 ДЕН

  ПАКЕТ ЕХО ДОЈКА И МАМОГРАФИЈА

  4.000 ДЕН
 • ОПШТ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД

  1.000 ДЕН

  ИСПИРАЊЕ ЛЕВО И ДЕСНО УВО

  800 ДЕН

  БАРТЕЛОВ ИНДЕКС

  500 ДЕН

  ПРЕВРСКА

  250 ДЕН

  ОБРАЗЕЦ МЗ ЗА ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА

  1.350 ДЕН

  ЛЕКАРСКА ПОТВРДА

  300 ДЕН
 • ЛЕКАРСКО УВЕРЕНИЕ – ПРЕДВРАБОТУВАЊЕ

  1.500 ДЕН

  СПИРОМЕТРИЈА

  1.000 ДЕН

  СПИРОМЕТРИЈА СО ИНТЕРПРЕТАЦИЈА

  1.500 ДЕН
 • ПОСТАВУВАЊЕ ИНФУЗИЈА (ВИТАМИНСКА И АНТИБИОТСКА)

  599 ДЕН

  СУБКУТАНА АПЛИКАЦИЈА СО ЛЕКОВИ

  399 ДЕН

  ИНТРАМУСКУЛНА АПЛИКАЦИЈА СО ЛЕКОВИ

  499 ДЕН

  ИНТРАВЕНСКА АПЛИКАЦИЈА СО ЛЕКОВИ

  499 ДЕН

  ИНХАЛАЦИЈА СО ЛЕКОВИ

  500 ДЕН

  ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО МОНИТОРНИГ

  1.000 ДЕН

  ПРЕВРСКА МАЛА

  250 ДЕН

  ГОЛЕМА ПРЕВРСКА

  499 ДЕН
 • ПРЕГЛЕД

  1.000 ДЕН

  ИНФУЗИЈА

  599 ДЕН

  ИНТРАМУСКУЛНА АПЛИКАЦИЈА

  499 ДЕН

  СУБКУТАНА АПЛИКАЦИЈА

  399 ДЕН
 • КАРДИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ИЛИ КОНСУЛТАЦИЈА

  1.600 ДЕН

  КАРДИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД + ЕКГ

  2.200 ДЕН

  ЕХОКАРДИОГРАФИЈА

  2.800 ДЕН

  ДОПЛЕР НА КАРОТИДИ

  2.500 ДЕН

  КАРДИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД + ЕКГ+ ЕХО СРЦЕ

  3.500 ДЕН

  ЕКГ ХОЛТЕР (24ЧАСА)

  4.000 ДЕН

  АПП ХОЛТЕР (24ЧАСА)

  3.000 ДЕН

  СТРЕС ТЕСТ

  3.500 ДЕН

  ПАКЕТ 1 (КАРДИО ПРЕГЛЕД,ЕХО СРЦЕ,ДОПЛЕР,СТРЕС ТЕСТ)

  7.000 ДЕН

  ПАКЕТ 2( КАРДИО ПРЕГЛЕД,ЕХО СРЦЕ,ДОПЛЕР)

  6.000 ДЕН

  ПАКЕТ 3( КАРДИО ПРЕГЛЕД,ЕХО СРЦЕ,ДОПЛЕР,АПП ХОЛТЕР)

  7.000 ДЕН

  ПАКЕТ 4( КАРДИО ПРЕГЛЕД,ЕХО СРЦЕ,ДОПЛЕР,ЕКГ ХОЛТЕР)

  8.000 ДЕН

  АРТЕРИСКИ ДОПЛЕР НА ДОЛНИ ЕКСТРЕМИТЕТИ

  2.500 ДЕН

  СТРЕСТ ТЕСТ СО HYPER Q

  4.500 ДЕН

  ЕКГ

  800 ДЕН
 • ПСИХИЈАТРИСКИ ПРЕГЛЕД

  999 ДЕН

  ПСИХОТЕРАПИСКА СЕАНСА

  1.800 ДЕН

  КОНСУЛТАЦИЈА

  1.000 ДЕН

  МЕДИТАЦИЈА

  800 ДЕН

  НЕВРОСТИМУЛАЦИЈА

  1.200 ДЕН
 • ПУЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕД

  2.000 ДЕН

  СПИРОМЕТРИЈА

  1.000 ДЕН

  ЕХО НА БЕЛИ ДРОБОВИ

  1.500 ДЕН

  КОНТРОЛА СО РЕЗУЛТАТИ

  1.000 ДЕН
 • Физијатриски преглед

  1.000 ДЕН

  Shokwave

  1.300 ДЕН

  Пакет sw 3

  3.000 ДЕН

  Пакет sw 5

  5.000 ДЕН

  Пакет физио

  300 ДЕН

  Пакет физио

  500 ДЕН

  Магнет 1

  500 ДЕН

  Ласер 1

  800 ДЕН

  Текар

  1.200 ДЕН

  Пакет текар 3

  3.000 ДЕН

  Пакет текар 5

  5.000 ДЕН

  Кинези 15

  400 ДЕН

  Кинези 30

  700 ДЕН

  Кинези комбо

  4.500 ДЕН

  Rf lice

  800 ДЕН

  Paket rf lice 6

  4.000 ДЕН

  Eаsy paket

  6.000 ДЕН

  Comfort paket

  9.000 ДЕН

  Premium

  14.000 ДЕН