Д-р Ленче Јовановска

Специјалист по медицина на трудот

2004
Доктор на медицина – Медицински факултет
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Р Македонија

2017
Специјализација по Медицина на трудот – Медицински факултет
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Р Македонија

Член на Лекарска комора

Член на македонско лекарско друштво

Член на Македонско здружение за медицина на трудот